ພິທີເຊັນສັນຍາ ການດັດແກ້ເນື້ອໃນສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສະບັບເພີ່ມເຕີມຂອງສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການສຳປະທານ ໂຄງການ ພັດທະນາທີ່ດິນດອນຈັນຕອນໃຕ້ ວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2014

   

ພິທີເຊັນສັນຍາ ການດັດແກ້ເນື້ອໃນສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສະບັບເພີ່ມເຕີມ ຂອງສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການສຳປະທານໂຄງການພັດທະນາທີ່ດິນ

ດອນຈັນຕອນໃຕ້, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ສະບັບ ລົງວັນທີ 06 ທັນວາ 2011

  IMG_7976 IMG_7969 IMG_7965