ພິທີເຊັນສັນຍາເພີ່ມເຕີມ ສັນຍາວ່າດ້ວຍການສຳປະທານ ໂຄງການພັດທະນາສູນເສດຖະກິດການຄ້າໜອງຈັນ ຕອນເໜືອ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 29 ເມສາ 2014

ພິທີເຊັນສັນຍາເພີ່ມເຕີມ

ສັນຍາວ່າດ້ວຍການສຳປະທານ ໂຄງການພັດທະນາ ສູນເສດຖະກິດການຄ້າ ໜອງຈັນ ຕອນເໜືອ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະບັບລົງວັນທີ 29 ກັນຍາ 2010

ລະຫວ່າງ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕ່າງໜ້າໂດຍ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ກັບ

ບໍລິສັດ ກຣິດຕະພົງ ກຣຸບ ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ແຂວງ ຢູນານ

ວັນທີ 29 ເມສາ 2014

 

IMG_7442 IMG_7451 IMG_7459 IMG_7511