ບໍລິສັດ ໄຮຊິງ ລົງທຶນ ແລະ ການພັດທະນາ(ລາວ) ຈຳກັດ

    ບໍລິສັດ ໄຮຊິງ ອິນເວັສເມັນ ແລະ ການພັດທະນາລາວ ຈຳກັດ

     Rising Investment & Development (Lao) Co.,Ltd

ທີ່ຢູ່ : ຕູ້.ປ.ນ 10199

ຖະໜົນ: ໄກສອນ  ບ້ານໂພນສະອາດ ເມືອງໄຊເສດຖາ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ.ປ.ປ.ລາວ.

ໂທ/ແຟັກ:  (+856-21) 454 425

Website:  http://www.gdrising.com.cn/english/