ການແຂ່ງຂັນກິລາ ປິງປ໋ອງ ຊິງແຊມອາຊຽນ ຄັ້ງທີ່ 8 ວັນທີ 14 ຕຸລາ 2012