ການສຳຫຼວດຂອບເຂດ ຖາງປ່າຕັດແລວດິນ ຂອງໂຄງການກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແບບປະສົມປະສານ 62 km 09-23 ຕຸລາ 2013